نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان

3 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

چکیده

حادثة 11 سپتامبر 2001، منجر به شکل‌گیری توازن قدرت جدید منطقه‌ای در غرب آسیا شد، به‌گونه‌ای که اهدف‌ منطقه‌ای بازیگران آن طیفی از توازن قوای سنتی تا توازن تهدید را رقم زد. در این پژوهش تحلیلی– توصیفی، به‌منظور تبیین کارکرد رویکرد موازنة قوا؛ با بررسی هدف‌های منطقه‌ای بازیگران و وارد نمودن ملاحظه‌های ناشی از روندها و محرک‌های منجر به شکل‌گیری موازنه قوا از نظر جامعة نظریه‌پردازان حوزه غرب آسیا، به کالبدشکافی موازنة قوا در دهة آتی پرداخته، سپس براساس یافته‌های پژوهش با ارائة نمودار مفهومی، سه سناریوی (موازنة قدرت سنتی، موازنة تهدید و تعامل)، پیش‌بینی می‌شود. در نتیجه یافته‌ها چشم‌انداز آینده، احتمال همگرایی ایران با عربستان و آمریکا ضعیف (میانگین شدت همگرایی منطقه‌ای 8/41 %) بوده و در منطقه همچنان توازن قوای سنتی محتمل‌ترین گزینه است. میزان تنش‌آفرینی هدف‌های بازیگران به‌ترتیب متعلق به عربستان، ایران و آمریکاست. میزان اثرپذیری عربستان از آمریکا بسیار بالا بوده و نقش کنشگر یاریگر در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا داشته و ایران نقش بازدارنده دارد. این مطالعه به‌لحاظ نظری و کاربردی دارای اهمیت می‌باشد. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای (ابزار فیش‌برداری) گردآوری، سپس روابط متقابل بین هدف‌ها و بازیگران به‌وسیلة ابزار آینده‌پژوهی «مک‌تور»، نرم‌افزار طراحی هندسی «گرافر»، نظریة بازی‌ها و الگوی «ماتریس‌های قطری» مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Iran, Saudi Arabia, and the United States on Regional Equilibrium Patterns of Regional Power in the West Asian Geostrategic Zone after 11TH of September.

نویسندگان [English]

  • BEHNAM SHARIFPOUR 1
  • ALI BAGHERI ZADEH 2
  • MAJIID GOLPARVAR 3

1 PhD Student in Department of Political Science and International Relations, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran

2 Assistant Professor of Department of Political Science and International Relations, Rafsanjan Branch, Islamic Azad University, Rafsanjan, Iran

3 Assistant Professor of Department of Law and Political Science, Baft Branch, Islamic Azad University, Baft, Iran

چکیده [English]

The events of September 11, led to formation of, new regional power balance in West Asia, that regional goals of its actors ranged from balance of power to balance of threat. In order to explain function of balance of power approach; By examining regional goals of the actors of West Asian theorists, he dissected balance of power in the next decade. The balance of traditional power is predicted. As a result of the findings, outlook for the future is that probability of Iran's convergence with Saudi Arabia and the United States is low (the average intensity of regional convergence is 41.8%) and in the region, balance of traditional forces is still the most likely option. The level of tension created by the actors' goals belongs to Saudi Arabia, Iran and United States, respectively. Saudi Arabia is very influential from the United States and has a supporting role in US regional policy, and Iran has a deterrent role. This study is theoretically and practically important. The data were collected by library method (shooting tool), then the interrelationships between the targets and the actors were analyzed by the "future" research tool "Maktor", "Grapher" geometric design software, game theory and "diagonal matrix" pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance of Power
  • Game Theory
  • Persian Gulf
  • Saudi Arabia
  • USA
  • 11th of September