نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق, واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق,واحدقشم,دانشگاه آزاداسلامی,قشم,ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی انواع حمایت‌های حمایت‌های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران انجام شد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شد. به لحاظ هدف تحقیق حاضر کاربردی و به لحاظ ماهیت نیز توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب‌نظران جامعه‌شناسی، حقوق و علوم سیاسی مستقر در تهران بودند که با نمونه‌گیری گلوله‌برفی تعداد 30 نفر از آن‌ها انتخاب شد. به منظور شناسایی حمایت‌ها، بعد از مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق، 10 نوع حمایت اجتماعی-اقتصادی شناسایی شد که در قالب پرسشنامه‌‌ای در مقیاس رتبه‌ای و طیف لیکرت در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تی تک‌نمونه‌ای و ازمون فریدمن بود. نتایج تحقیق نشان داد: از منظر صاحب‌نظران 10 نوع حمایت از پناهندگان لازم است که عبارتند از؛ حمایت بهداشتی-درمانی، جق آموزش، حق مسکن مناسب، حق کار، حق داشتن بیمه اجتماعی، حق تردد، حق دادخواهی، حق دریافت کمک‌های دولتی، حق عدم بازداشت و اخراج و حق ازدواج و طلاق است. از این 10 نوع حمایت نیز حمایت بهداشتی-درمانی، حق مسکن مناسب، حق رفت و آمد و تردد، حق کار و حق دادخواهی بیشترین اهمیت را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization socio-economic support for refugees in Iran from the perspective of Iranian experts

نویسندگان [English]

  • seyyedMorteza Mousavie Darani 1
  • a a 2
  • maryam moradi 2

1 QWSHM

2 a

چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the types of socio-economic support for refugees in Iran. The present study was a descriptive survey with a researcher-made questionnaire. In terms of purpose, the present study was applied and in terms of nature, it was descriptive. The statistical population of the study was all experts in sociology, law and political science based in Tehran, 30 of whom were selected by snowball sampling. In order to identify the supports, after reviewing the theoretical foundations and research background, 10 types of socio-economic support were identified,. The results showed that: from the experts' point of view, 10 types of refugee protection are needed, which are: Health care, education, the right to adequate housing, the right to work, the right to social security, the right to travel, the right to sue, the right to receive government assistance, the right not to be detained and expelled, and the right to marry and divorce. Of these 10 types of support, health care, the right to adequate housing, the right to travel, the right to work and the right to sue are the most important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Refugee
  • Refugee rights
  • Refugee protection
  • Right to education
  • Right to work