نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسنده

دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.14.9.3
انقلاب، پدیده‌ای ناظر به تغییرات در عرصه‌ی اجتماع و سیاست است که تحت تأثیر مبانی فکری قرار دارد. جریان فکری و سیاسی فردید و پیروان وی، بر اساس مبانی فکری و حکمی خود به طور خاص از آرای هایدگر ونیز ابن‌عربی تأثیر پذیرفته است، بر آن است که ادوار تاریخی از حیث دلالت‌های معنایی مندرج در آن بر اساس یکی از این اسماء قابل توضیح است. بر همین مبنا این دیدگاه بر اساس حکمت تاریخ، سعی دارد از قید و بند اومانیسم دوران مدرن رها گردیده و افقی معنوی بر اساس نسبتی جدید با خداوند و نیز وجود را طرح نماید. یکی، موضوع انقلاب است که هم به لحاظ مفهومی و هم از حیث توجه فردید به دو واقعه‌ی مهم مشروطه و انقلاب اسلامی حائز اهمیت است. در این نوشتار، بر اساس نگاهی گذرا به مبانی فکری فردید و به طور مشخص نگاه هستی‌شناسی و نیز رویکرد وی به تاریخ و آنچه وی از آن با عنوان حوالت تاریخی یاد نموده است، به بازخوانی دیدگاه وی در مورد انقلاب منظومه‌ی فکری وی و چالش‌ها و فرصت‌های طرح این موضوع از سوی وی به ویژه در افق امکانات پیش‌روی آینده و در انداختن طرحی نو در تفکر پس‌فردایی عالم پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The nature and dimensions of the revolution in the vote Ahmad Fardid

چکیده [English]

Revolution is a phenomenon of change in society and politics that is influenced by intellectual foundations. The intellectual and political current of Fardid and his followers, based on their intellectual and philosophical principles, has been particularly influenced by the views of Heidegger and Ibn Arabi. It is believed that historical periods can be explained in terms of semantic meanings contained in them based on one of these names. . Accordingly, this view, based on the wisdom of history, tries to free itself from the shackles of modern humanism and to design a spiritual horizon based on a new relationship with God and also existence. One is the issue of revolution, which is important both conceptually and in terms of Fardid's attention to the two important events of the Constitution and the Islamic Revolution. as well as his approach to history and what he has referred to as historical circumstances, to reread his views on the revolution of his intellectual system and the challenges and The possibilities of raising this issue are explored by him, especially in the horizon of the possibilities of future progress and in launching a new plan in the post-tomorrow thinking of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Revolution
  • Nomenclature
  • Humanity Wisdom
  • Historical Circumstances