نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار گروه گروه فقه و مبانی حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.14.1.5
درعصر حاضر یکی از دغدغه های مشترک جامعه جهانی، جلوگیری ازتخریب محیط زیست و بررسی روشهای حفاظت از آن است به گونه ای که سازمان ملل یکی از مهمترین مولفه های حمایت از امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این موضوع از منظر همه جوامع، به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای وبین المللی، به کرات مورد توجه وتاکید بوده است. از آنجا که تامین هدف حفاظت از محیط زیست درگرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم وکارآمد در قبال جرایم زیست محیطی است، در این تحقیق با تمرکز برآسیب شناسی قوانین و سیاستهای کیفری ایران، تلاش شده تا ضمن نقد قوانین، یکی از مهمترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیست محیطی را مورد نقد قرارداده و در پرتو آن با درک خلاها و کاستی های سیاست کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این تحقیق که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی به مواردی نظیر تشتت قوانین، خلا ضمانت اجرا های کارآمد، ناکارآمدی دچار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of environmental protection policy based on religious teachings and international regulations

نویسندگان [English]

  • mohammad azari 1
  • mohammad javad baqizadeh 2
  • behnam yousefian 2

1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

چکیده [English]

At present, one of the common concerns of the international community is to prevent the destruction of the environment and to examine ways to protect it, so that the United Nations has considered environmental security as one of the most important components of human security; The importance of this issue from the perspective of all societies is such that the need to protect the environment in various domestic, regional and international documents has been repeatedly considered and emphasized. Since the goal of environmental protection depends on the adoption of a coherent and effective criminal policy against environmental crimes, this study focuses on the pathology of Iranian criminal law and policies, while criticizing the law, one of the most important parts of criminal policy. That is, to criticize the criminal policy towards environmental crimes and in the light of that, by understanding the gaps and shortcomings of the current policy, the ground for adopting a desirable and efficient criminal policy is provided. In this study, which was conducted through a library study and descriptive-analytical method, it was found that Iran's criminal policy towards environmental crimes is subject to issues such as fragmentation of laws, lack of guarantees of efficient implementation, inefficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • criminal
  • policy
  • environment
  • law