نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.14.7.1
از جمله قدرت‌های نوظهوری که طی سالیان گذشته روند صنعتی‌شدن فزآینده‌ای را تجربه کرده است جمهوری خلق چین می‌باشد.ودیپلماسی امنیت انرژی را برای آینده خود تعریف نمود.که بهترین گزینه برای تأمین انرژی‌آن کشور، منطقه راهبردی خلیج‌فارس است. سؤال این‌است که‌جمهوری‌خلق چین در آوردگاه راهبردی خلیج‌فارس‌با چه فرصت‌ها و چالش‎هایی روبرو است؟ و اینکه استراتژی پکن در مواجهه با فرصت‎ها و چالش‌های پیش‌رو چگونه ارزیابی می‌شود؟ در راستای پاسخ به پرسش مزبور سعی شده است تا استراتژی پکن در منطقه خلیج‌فارس در سه سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی مورد واکاوی قرار گیرد. بدین ترتیب که در سطح جهانی بزرگ‌ترین مسئله،نفوذ وحضور مؤثر ایالات‌متحده درمنطقه است؛بدین منظور که رویکرد چین به کشورهای آسیای‌غربی رارفتار این کشور با ایالات‌متحده و ادراک چینی‌ها از اهداف امریکا در منطقه تشکیل می‌دهد.درسطح منطقه‌ای نیز چین با رقابت کشورهای زیرسیستم آسیای‌غربی مواجه است؛ که در این سطح چینی‌ها به دنبال اعتمادبخشی است.اما در سطح داخلی مهم‌ترین بحث به‌ویژه در سال‌های اخیر تحولات سیاسی در کشورهای آسیای‌غربی و مسائل مرتبط با مناقشه‌های دولت‌ها با ملت‌های خود درمنطقه بوده است که به نحو بالقوه‌ای این پتانسیل را داراست که امنیت‎انرژی چین را که یکی از مهم‌‍ترین دلایل حضور پکن در خلیج‌فارس است با چالش‌های ژرفی مواجه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Futurism China's Energy Security Policy In "West Asia" Abstract

نویسندگان [English]

  • rashid recabian 1
  • Sirous khandan 2
  • mehrdad alahpour 3

1 Assistant Professor of Political Science, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.

2 Faculty member of Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

3 Master of International Relations, University of Gilan, Gilan, Iran.

چکیده [English]

One of the emerging powers that has experienced a growing industrialization process in recent years is the People's Republic of China. Diplomacy has defined energy security for its future. The best option for that country's energy supply is the strategic Persian Gulf region. The question is, what opportunities and challenges does the People's Republic of China face in the strategic port of the Persian Gulf? And how is Beijing's strategy assessed in the face of opportunities and challenges ahead? In order to answer this question, an attempt has been made to study Beijing's strategy in the Persian Gulf region at three levels: global, regional and domestic. At the global level, the biggest issue is the influence and influence of the United States in the region. At this level, the Chinese are seeking to build trust. But internally, the most important issue, especially in recent years, has been political developments in West Asian countries and issues related to government conflicts with their nations in the region, which has the potential to do so. China's energy security, which is one of the main reasons for Beijing's presence in the Persian Gulf, faces deep challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  China
  • Energy Security
  • Persian Gulf
  • West Asia
  • Iran