نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

     در تاریخ اندیشه­ی سیاسی- حقوقی مسلمانان، ابن سینا با قرار دادن سیاست ذیل الهیات، قانون و حاکم را به عنوان دو مفهوم دینی و الهی معرفی کرد. امام خمینی(ره) نیز با پیروی از این اندیشه، نظریه­ی ولایت فقیه را مطرح نموده و در صدد پیاده­سازی آن در متن جامعه برآمدند. در این مقاله برآنیم تا با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و مقایسه­ی دو مفهوم قانون و حاکم به عنوان ارکان و کلیدی­ترین مفاهیم به کار رفته در اندیشه­ی سیاسی دو اندیشمند بپردازیم. برای رسیدن به این مقصود، ویژگی­های قانون و حاکم، تقسیم­بندی قوانین و نحوه­ی تعیین حاکم از منظر دو متفکر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. شیخ­الرئیس و امام(ره)، هر دو قانون و حاکم را الهی دانسته و بر این اساس، ویژگی­های آن دو را بیان کرده­اند. در باب تقسیم­بندی و انواع قوانین، در حالی که ابن سینا قوانین را به شرایع و سیاسات تقسیم­بندی نموده، امام(ره) از دو نوع قانون تشریعی الهی و قانون موضوعه­ی بشری سخن گفته است که بسیار به هم شبیه­اند. نحوه تعیین حاکم نیز در دو اندیشه، از یک نوع نگاه تبعیت می کند و هر دو متفکر در حالی که نظریه­ی انتصاب (نصب الهی) را مرجع می­دانند، لکن در وهله­ی بعدی، نظریه­ی انتخاب را پذیرفته و نحوه­ی اجرایی کردن آن را تشریح نموده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Unveiling the concept of "law" and "ruler" in the political thought of Ibn Sina and Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad masoumi 1
  • ebadollah ruhi 2
  • amir reza asadi 3

1 Assistant Professor, Department of Education, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

2 Master of Public Law from Bu Ali Sina University of Hamadan, Hamadan, Iran

3 Master student of public law, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran

چکیده [English]

In the history of political-legal thought of Muslims, Ibn Sina introduced the law and the ruler as two religious and divine concepts, using the following theology. (Imam) Khomeini too, following this idea, put forward the theory of Velayat-e Faqih and sought to implement it in the context of society. In the following paper, we are going to study and compare the two concepts of law and the ruler as the fundamental and the most important concepts used in the political thought of the two thinkers. To this end, the characteristics of law and ruler, the division of laws, and the manner in which the ruler will be determined will be evaluated from their perspective. Ibn Sina and (Imam) Khomeini have considered both the law and the ruler to be divine and accordingly have expressed their characteristics. On division and types of laws, while Ibn Sina divides them into laws and policies, (Imam) Khomeini has spoken of two types of divine anatomy and human subject law that are very similar. And the manner in which the ruler is determined in their ideas follows the same sight; for both thinkers, while referring to the doctrine of appointment (divine installation), adopt the theory of choice in the next place, and Describe how to implement it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • law. Ruler . Political Thought. Imam Khomeini. Ibn sina