نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.13.5.7
مفهوم هژمونی از جمله مفاهیمی است که امروزه در ادبیات نظری روابط بین الملل کاربرد وسیعی یافته است. کاربرد وسیع مفهوم هژمونی در نوشته ها و ادبیات تئوریک روابط بین الملل من را برآن داشت تا ضمن تبارشناسی مفهوم لغوی و تئوریک هژمونی، به تحلیل ماهیت هژمونیک گرایی ایالات متحده آمریکا در عرصه ی نظام بین الملل پساجنگ سرد در عرصه نظری و عملی بپردازم. دغدغه اصلی این نوشتار آن است که بر مبنای رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، ماهیت هژمونیک گرایی آن کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد چگونه قابل تحلیل است. در پاسخ برآنم که با تمرکز بر رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و معانی سه گانه هژمونی، ماهیت هژمونیک گرایی آن کشور در نظام بین الملل پساجنگ سرد عبارتست از هژمونی کیندلبرگری، رویکرد ویلسونی در دوره بیل کلینتون؛ هژمونی یونانی، رویکرد جکسونی در دوره جورج بوش؛ هژمونی گرامشیانی، رویکرد جفرسونی در دوره باراک اوباما و هژمونی یونانی، رویکرد هامیلتونی در دوره دونالد ترامپ. لذا در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای با توجه به رویکرد توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مذکور خواهم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hegemonism and the US foreign policy approaches based on the three meanings of hegemony

نویسنده [English]

  • alireza rezaei

Associate Professor of International Relations, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

The concept of hegemony is one of the concepts that has been widely used in the theoretical literature of international relations today. The widespread use of the concept of hegemony in the writings and theoretical literature of international relations led me to trace the lexical and theoretical concept of hegemony to the nature of US hegemony in the post-Cold War international system in theory and practice. The main concern of this paper is how the hegemonic nature of that country can be analyzed in the post-Cold War international system based on US foreign policy approaches. In response, I would like to focus on the foreign policy approaches of the United States and the three meanings of hegemony. Greek hegemony, Jackson’s approach in the Bush era; Gramsci's hegemony, Jefferson's approach in the Barack Obama era, and Greek hegemony, Hamilton's approach in the Donald Trump era. Therefore, in this regard, I will explain the subject using the library method according to the descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US Foreign Policy
  • Post-Cold War International System
  • Hegemony