نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.13.4.6
کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Bahrain's foreign policy model

نویسندگان [English]

  • ali rezaee 1
  • vahid sharbati 2
  • Mohaddese heidari 2

1 PhD student in Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 PhD Student in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Bahrain is one of the small but important countries in the Persian Gulf region, which is ruled by 30% of the Sunni population, despite the fact that 70% of its population is Shiite, and has been ruled by the Al Khalifa regime for many years. The foreign policy of this country and the structures that shape it is a subject that has not been studied in detail in various research works, so in this article we intend to analyze the structures that shape the foreign policy of this country in detail. In this study, we seek to answer the question: what are the most important structures that shape the interactive-confrontational foreign policy of Bahrain and what is the governing model of the foreign policy of this country? The hypothesis raised in response to this question is that the demographic-cultural, economic, military-security and political structures specific to Bahrain have caused conflicts and interactions in the field of foreign relations of this country and have caused the foreign policy of this country. The country is formed in the transition from interaction to confrontation. The method used in this research is an explanatory method and in order to collect data, the most important documents in libraries, think tanks and also a qualitative survey method have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bahrain Foreign Policy
  • Regional Powers
  • International Powers
  • Interaction Model