نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، واحد اشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.13.9.1
در این پژوهش سعی بر آن است تا نقش روشنفکران دوران مشروطه در شکل‌گیری حوزه عمومی را بررسی کرده و به ایران پرسش پاسخ دهد که چرا روشنفکران ایرانی نتوانسته‌اند فرهنگ گفت‌وگوی، انتقادی را به‌عنوان مقدمه‌ای برای دموکراسی در ایران به پدیده‌ای همگانی به تعبیرها بر ماس تبدیل کنند؟ یافته‌های این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی، توصیفی و با بهره‌گیری از گردآوری کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که سرشت خودکامة حکومت در ایران قدرت قدرتمندان در به کرسی نشاندن آرای خود، تسلط مداری و پرداختن به فرعیات و ظواهر به‌جای اصل و بنیان توسط روشنفکران این دوره تاریخی (مشروطه) مانع از آن شد تا فرهنگ گفت‌وگو، انتقادی مقدمه همگانی برای دمکراسی در ایران شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles of Constitutional Intellectuals in Forming the Public Sphere as a Prelude to Iranian Democracy

نویسندگان [English]

  • reza mirzad 1
  • Maghsoud Ranjbar 2
  • Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi 3

1 PhD Student in Political Science, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran

2 Assistant Professor of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran

چکیده [English]

This study tries to examine the role of intellectuals of the constitutional era in the formation of the public sphere and to answer the question of why Iranian intellectuals have not been able to turn a critical dialogue culture as a prelude to democracy in Iran into a public phenomenon. ? Findings of this study Using analytical, descriptive method and using library collection, it has been concluded that the authoritarian nature of government in Iran, the power of the powerful to dominate their votes, dominance and addressing the subordinates and appearances instead of the principle and foundation by intellectuals. This historical (constitutional) period prevented the culture of dialogue from becoming a critical prelude to democracy in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public sphere
  • democracy
  • intellectual