نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.13.10.2
منافع ملی جوهره اصلی سیاست بین الملل و قدرت نیز ابزار اصلی در نیل به اهداف محسوب می­شود. توجه به روابط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و بررسی مواضع آن­ها لازم و ضروری می­ باشد. در پژوهش حاضر که از لحاظ طرح تحقیق، آینده نگر است، پس از انجام تجزیه و تحلیل های لازم روی مواضع مقامات و سیاستمداران اروپایی و آمریکایی و انجام تحلیل محتوا، در 3 بخش کلی به 9 عنوان سناریونگاری در رابطه با زمینه­ های همگرایی و واگرایی دو قدرت بزرگ تا سال 2030 پرداخته شده است. بخش­ های کلی سناریونگاری شده عبارتند از: تحولات آینده ساختار نظام بین­ الملل، تروریسم و سلاح­ های کشتارجمعی، خاورمیانه و روند صلح اعراب و اسراییل. نتایج نشان داد که ابعاد همگرایانه و واگرایانه در روابط اتحادیه اروپا با آمریکا بستگی به حوزه منافع آن­ها دارد. حوزه ­هایی که دارای منافع مشترک هستند شاهد همگرایی و حوزه­ هایی که منافعی متعارض دارند، شاهد واگرایی خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Futurism of Convergent or Divergent Relations between the United States and the European Union by 2030 on Important International Issues

نویسندگان [English]

  • abouzar nazari 1
  • parviz ahadi 2
  • Mohammad Yousefi Joybari 2

1 PhD Student, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

National interests are the main essence of international politics and power is also the main tool in achieving goals. It is necessary to pay attention to the relations between the United States and the European Union and to examine their positions. In the present study, which is forward-looking in terms of research design, after conducting the necessary analysis on the positions of European and American officials and politicians and conducting content analysis, in 3 general sections as 9 scenarios in relation to the areas of convergence and The divergence of the two great powers is addressed by 2030. The general parts of the scenario are: future developments in the structure of the international system, terrorism and weapons of mass destruction, the Middle East, and the Arab-Israeli peace process. The results show that the convergent and divergent dimensions of the EU-US relationship depend on their area of ​​interest. Areas with common interests will converge and areas with conflicting interests will see divergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • USA
  • Convergence and Divergence
  • Atlantic and Transatlantic Relations