برسازه‌گرایی، مدرنیته غربی و سیاست خارجی زمانۀ هاشمی رفسنجانی
برسازه‌گرایی، مدرنیته غربی و سیاست خارجی زمانۀ هاشمی رفسنجانی

سعید چهرآزاد

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 105-117

https://doi.org/10.29252/JPS.4.14.105

چکیده
  مسئلۀ نوشتارِ پیش رو، آزمودن نسبت بین «مولفه های منبعث از مدرنیتۀ غربی» در فرهنگ سیاسی ایرانِ پسا-انقلاب اسلامی و «سیاست خارجی زمانۀ هاشمی رفسنجانی» است. با روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی ...  بیشتر