نقش و جایگاه استراتژی دفاعی در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
نقش و جایگاه استراتژی دفاعی در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

میرابراهیم صدیق؛ محسن جمشیدی؛ معصومه پورعظیم

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1398، ، صفحه 63-98

چکیده
  DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.3.4 در برنامه ریزی ملی برای استراتژی دفاعی در چارچوب و برنامه‌های زمانبندی شده، پیش از آنکه به چگونگی اجرای برنامه‌ها توجه گردد، باید مقدورات و امکانات را برای نیل به اهداف مورد نظر ...  بیشتر
بررسی و تببین رابطه روسیه و آمریکا بر اساس نظریه نئورئالیسم
بررسی و تببین رابطه روسیه و آمریکا بر اساس نظریه نئورئالیسم

مهدی باقی مجرد؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روابط آمریکا و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ در عرصه نظام بین الملل چه مراحلی را از زمان جنگ سرد تا به امروز پشت سر نهاده است؟ در پاسخ به این سؤال، علاوه بر طرح رهیافت نظری ...  بیشتر