رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران
رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران

حمیدرضا قوام ملکی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 119-148

چکیده
  واقعیت‌های آشکاری نشان می‌دهد که طی چهار دهه اخیر هم در تدوین سیاست‌ها و راهبردها و هم در اجرای برنامه‌های توسعه روستایی اشتباهات راهبردی زیادی مرتکب شده‌ایم که به مانعی برای توسعه این مناطق مبدل ...  بیشتر