نقش جغرافیا در گسترش سوسیالیسم
نقش جغرافیا در گسترش سوسیالیسم

سهیلا عباس پور گماری؛ یداله کریمی پور؛ محمدجواد غلامرضا کاشی؛ افشین متقی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 263-286

چکیده
  محیط جغرافیایی، عامل موثر در نظریه­پردازی و تدوین تئوری است اهمیت و نقش جغرافیا زمانی نمودار می­شود که پیاده کردن نظریه و استراتژی در عمل با بحران مواجه شود  بنابراین اقتضاء نظریه­پردازی و استراتژی ...  بیشتر